All for Joomla All for Webmasters
Arama sonuçlarınız

Kadastro ve İmar Danışmanlığı

Kadastro durumu incelemesi

Gayrimenkulün kadastro paftası incelenmektedir. Kadastro paftası ile tapu kaydının uygunluğu kontrol edilmektedir. Farklılık varsa belirtilmektedir. Paftasında varsa irtifak hakları (geçit ,mecra ,havai vb.) ve değişiklik işlemleri (kamuya terk ,ayırma, bina gösterimi vb.) hatalı bir çizim olup olmadığı incelenmektedir.

İmar durumu incelemesi

İmar planı ve plan notları incelenerek, değerlendirilmektedir (1/5000,1/1000 ve üst ölçekli planlar). Alt ve üst ölçekli planların uyumu, yapıların imar düzenine uygunluğu, mimari projenin yerine uygulanması, projeye ve imara aykırılıkların tespiti (çekme mesafeleri, fazla yapılaşma v.b) incelenerek düzenlenecek raporda belirtilmektedir.

Zemin ölçümlemesi yapılması

Taşınmaz zemini teknik alet ve modern ölçü yöntemleriyle ölçümlenmektedir. Kadastro paftasının zemine uygunluğu  kontrol edilmekte, komşu  parsellerden  satın alınacak parsele veya satın alınacak parselden komşu parsellere taşma veya tecavüz olup olmadığı incelenmektedir. Binalı taşınmazlarda binanın  imar planına  uygunluğu (çekme mesafesi, taks, kaks, emsal ) belirlenmektedir. Binalı gayrimenkuller de mevcut binanın zemininde mimari projesine uygun olarak inşa edilip edilmediği incelenerek,varsa mimari projeye aykırılıkları tespit edilmektedir.

Gayrimenkul  satın alırken  kadastro/imar durumunun incelenmesi neden önemlidir ?

a) Kadastro paftası ile tapu kaydı uyumlu olmayabilir. Kadastro paftasında  yer alan bir hak(irtifak,geçit v,s) tapu kaydına yansımamış olabilir.Bu durumun düzeltilmesi gerekebilir.

b) Kadastro paftasında değişiklik işlemleri (ifraz,tevhit,cins tashihi,kamuya terk) incelenerek,tapu kaydı ile kontrolü sağlanmış olur.

c) İmar planlarında taşınmazın durumu belirlenerek, planda tahsis edildiği konum ve imar şartları öğrenilmiş olur.

ç) İmar plan notları incelenerek, imar düzenlemesiyle getirilen özel düzenlemeler olup olmadığı tespit edilir.

d) Alt ve üst ölçekli planlar inceleneceğinden, bu planlar arasında uyumsuzluk varsa bu durum belirlenmiş olur. Böylece ileride plan iptali ve yeni plan düzenlemeleri olasılıkları öğrenilmiş olacaktır.

e) Gayrimenkulün zemininde yapılan ölçümlemesi ile komşu parsellerle  olan durumu ,yapıların taşkın yapılıp yapılmadığı, yapının imarda belirlenen büyüklükte (emsale  uygunluk) , konumda (taban alanına ve yüksekliğe uygunluk)  inşa edilip edilmediği, anlaşılacaktır.Bu durum hazırlanacak teknik raporda gösterileceğinden,gayrimenkulün zemin durumu böylece anlaşılmış olacaktır.

f) Zeminde yapılacak ölçümleme ve tespit ile gayrimenkul üzerine inşa edilen binanın mevcut mimari projeye uygunluğu belirlenecek varsa projeye aykırılıklar tespit edileceğinden,bu çalışma ile satın alınan taşınmazdaki binanın mevcut durumu proje ve imar durumu ile karşılaştırılmış olacaktır.

g) Kat mülkiyetli bağımsız bölümlerde mimari projenin zemine uygulanması ile zeminde bağımsız bölümün numaralama hatası ve tapu kaydı ile uyumu kontrol edilmiş olacaktır.